گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

  • تقدیر نامه ها

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت

  • تندیس ها

پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی

پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت