هشتمین نشست تجاری ایران – آلمان با حضور تجار، بازرگانان و مدیران معتبر آلمانی

هشتمین نشست تجاری ایران – آلمان با حضور تجار، بازرگانان و مدیران معتبر آلمانی

نشست b2b

زمان و مکان برگزاری

رایگان -21آذرماه
ساعت 13 الی 16